Portrait of Manfred Rauhmeier

Manfred Rauhmeier

Institution: acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Function: Geschäftsführer
Remit: Geschäftsführung
Telephone: +49 89 520309-0
E-Mail: geschaeftsfuehrung@acatech.de