Prof. Dr. LL.M.

Indra Spiecker gen. Döhmann

acatech Member

Institution: Universität zu Köln
  Cologne Center for ethics, economics & social sciences
  Rechtswissenschaftliche Fakultät
Expertise: Geisteswissenschaften
Researchfield: Jura: öffentliches Recht, Informationsrecht, Umweltrecht, Verwaltungswissenschaften
Memberstatus: Ordentlich